Zaznacz stronę

Wydział

O nas

wydział Zarządzania AGH
Wydział Zarządzania pełni funkcję akademickiej szkoły biznesu i nowoczesnych technologii AGH.

Kształcimy studentów w bardzo szerokim zakresie kompetencji zawodowych: menedżerów, przedsiębiorców, inżynierów, logistyków, analityków, informatyków oraz innych specjalistów wspierających działalność organizacji gospodarczych. Otwiera to naszym absolwentom bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym, jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Zajmujemy wysoką pozycję naukową w obszarze nauk o zarządzaniu, inżynierii produkcji, informatyce i ekonomii potwierdzoną kategorią naukową A. W nasze innowacyjne badania angażujemy studentów, doktorantów i współpracujące z nami przedsiębiorstwa,  a ich wyniki prezentujemy na najważniejszych międzynarodowych i polskich forach akademickich. Nasze osiągnięcia naukowe transferujemy do praktyki poprzez konsulting oraz największą na AGH ofertę studiów podyplomowych.

Witamy na stronie Wydziału Zarządzania AGH

Jesteśmy jednostką AGH innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach akademickich z  badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy z zakresu zarządzania i nowoczesnych technologii.

Wydział Zarządzania w liczbach

ponad 45 lat działalności, wysoka pozycja naukowa Wydziału (kategoria „A” w ocenie parametrycznej jednostek naukowych),
• ponad 100 pracowników naukowych, w tym 32 samodzielnych, pion naukowy Wydziału tworzą 4 katedry i samodzielna pracownia,
• ponad 100 artykułów naukowych rocznie, uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
• kształcenie studentów na 3 kierunkach i 2 stopniach (stacjonarne i niestacjonarne) Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka i Ekonometria
Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2020 r.) ogółem: 2 329
studia stacjonarne (I i II stopień): 1303 (w tym obcokrajowcy: 91) w tym kobiet: 738
studia niestacjonarne (I i II stopień): 662 (w tym obcokrajowcy: 3) w tym kobiet: 274
studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne): 21
studia podyplomowe: 343

• 3 specjalistyczne laboratoria badawcze, np. MakerBot Engineering Innovation Lab., Bloomberg
• Biblioteka Wydziałowa, bogata oferta studiów podyplomowych
szeroki zakres projektów naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych, realizowanych samodzielnie i w konsorcjach, ekspertyzy dla przemysłu, kilkadziesiąt umów o współpracy w Polsce i z zagranicą,
• działalność 14 studenckich kół naukowych
• w Rankingu Studiów 2020 przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajął miejsce 2.

Nowe logo Wydziału Zarządzania

Wersja spakowana: LOGO_WZ_2021

Misja Wydziału

Misją Wydziału jest wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania organizacjami działającymi w gospodarce opartej na wiedzy poprzez kreowanie oraz transfer zaawansowanej i zorientowanej praktycznie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych.

Wizja Wydziału

Wizją Wydziału jest być nowoczesna jednostką AGH o pełnych uprawnieniach akademickich innowacyjnie łączącą kształcenie na wszystkich poziomach z badaniami naukowymi i popularyzacją wiedzy.

Kluczowe wartości

  • misjaTworzenie solidnych fundamentów wiedzy
  • Łączenie wiedzy inżynierskiej i zarządzania
  • Kreowanie i aplikacja innowacji
  • Zorientowanie na praktykę
  • Sprzyjanie postawom przedsiębiorczym
  • Rozumienie i wspieranie różnorodności

 

Historia Wydziału

wydział Zarządzania AGH
wydział Zarządzania AGH
Wydział Zarządzania został uruchomiony 1 października 1974 roku, pod nazwą Instytut Organizacji i Zarządzania Przemysłem.

Inicjatorem powołania Wydziału i jego pierwszym dziekanem był doc. dr inż. Ferdynand Szwagrzyk. Rozpoczęcie w tym dniu kształcenia studentów na studiach dziennych i zaocznych kierunku: Zarządzanie i marketing było ukoronowaniem wieloletniego nauczania organizacji i zarządzania na różnych wydziałach AGH, rozpoczętego jeszcze na długo przed II Wojną Światową.
W historii rozwoju Wydziału można wyróżnić dwa przełomowe momenty. Pierwszy miał miejsce w 1980 roku, kiedy powołano oficjalnie Wydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem składający się z dwu instytutów: Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłem oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych. W sumie lata 70. i 80. to okres stabilizowania się Wydziału ( w 1979 r. Wydział otrzymał do dyspozycji budynek przy ul. Gramatyka 10). Liczba rekrutowanych rocznie studentów wahała się w granicach 50-100 osób. Programy studiów ukierunkowane były w tym okresie głównie na zarządzanie produkcją w przemyśle ciężkim.

Drugi przełomowy moment to rok 1992, kiedy została wprowadzona obecna nazwa Wydziału. Lata 90. przyniosły gwałtowny rozwój Wydziału pod wszystkimi względami, wynikający z transformacji ustrojowej kraju. Liczba rekrutowanych studentów wzrosła do kilkuset osób rocznie, co spowodowało, że Wydział obecnie zajmuje drugie miejsce w AGH pod względem liczby studiujących i pierwsze pod względem liczby studentów zaocznych. Unowocześniono programy studiów, dostosowując je do potrzeb rynku i światowego profilu kształcenia menedżerów. Podjęto na szeroką skalę współpracę z zagranicą w zakresie dydaktyki i  wymiany studentów oraz z krajowym przemysłem w zakresie doradztwa i usług konsultacyjno-szkoleniowych. Nastąpił intensywny rozwój kadry naukowej zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Zbudowano prawie od podstaw nowoczesną bazę dydaktyczną m. in. oddano do użytku cztery laboratoria komputerowe i nowocześnie wyposażone audytorium. Obecnie Wydział zajmuje, jak i cała Uczelnia, czołowe miejsca w rankingach krajowych. Jego charakterystyczną cechą, która od lat przyciąga kilku kandydatów na jeden indeks, jest właściwe połączenie w oferowanym programie studiów aspektów wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami menedżerskimi.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łucki
Więcej wiadomości w książce: Łucki Zbigniew, Kronika Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH
(do roku 1989 włącznie),
Zesz. Nauk. AGH, „Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne”, z. 40, nr 1153, Kraków 1991, PLISSN 0454-4811.