Zaznacz stronę

Studia podyplomowe i szkolenia

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Budowanie marki w praktyce

Studia „Budowanie marki w praktyce” obejmują zagadnienia od podstaw budowania marki do zarządzania strategicznego marką (ang. branding) zgodnie z uwarunkowaniami rynkowymi i rozwojem wiedzy fachowej w tym obszarze.

Absolwenci nabędą umiejętność profesjonalnego planowania i projektowania procesów, doboru optymalnych narzędzi marketingowych na potrzeby skutecznego zarządzania marką w konkretnej sytuacji problemowej.

Marki w rękach przedsiębiorców to obecnie kluczowe narzędzia rywalizacji rynkowej stąd warto budować ich kapitał rynkowy i czerpać z tego wymierne korzyści.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zakres tematyczny studiów podyplomowych pn. „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń praktycznych.

Facility Menagement

Facility Management – Zarządzanie inteligentnym budynkiem

Studia podyplomowe „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się profesjonalnie z zarządzaniem, użytkowaniem i gospodarowaniem nowoczesnymi budynkami, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na zarządzanie udogodnieniami w budynkach (dyrektorzy, architekci, developerzy, inżynierowie, projektanci). Program studiów pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej dziedzinie, jaką jest Facility Management.

 Home Staging - zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Home Staging – Zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Propozycja programowa studiów wypełnia istotną lukę na rynku usług związanych z nieruchomościami z innowacyjnym połączeniem kreacji produktu zorientowanego na zindywidualizowane potrzeby klienta. Studia te przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie obsługujących rynek nieruchomości, właścicieli nieruchomości oraz specjalistów zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości.

 Home Staging - zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Tematyka studiów jest związana z wdrożeniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną) w praktykę gospodarczą przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Program studiów obejmuje 14 przedmiotów. Studia podyplomowe będą realizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 2 pt. „Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z eko-innowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”, w projekcie ”Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

HR Business Partner

HR Business Partner

Studia przygotują do profesjonalnego planowania i projektowania procesów i narzędzi w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach różnego typu (produkcyjnych, usługowych, organizacji z sektora NGO). Przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, są odpowiedzialne za tworzenie polityki HR,  pracują w działach HR lub wspierają procesy zarządzania ludźmi w organizacji. Studia kierowane są również do właścicieli firm, menedżerów średniego szczebla zarządzania stanowiąc uzupełnienie wiedzy, która pozwoli na stosowanie nowoczesnych metod zarządzania ludźmi w ich organizacjach.

 

Inżynieria Jakości Oprogramowania

Inżynieria Jakości Oprogramowania

Celem studiów jest zdobycie wiedzy na temat sposobów zapewnienia jakości systemów informatycznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, projektowania i automatyzacji testów oprogramowania. Końcowym efektem jest uzyskanie certyfikatu: ISTQB® Certified Tester – Foundation Level.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Kreowanie doświadczeń klientów

Studia podyplomowe „Kreowanie doświadczeń klientów” obejmują szeroką problematykę zarządzania doświadczeniami interesariuszy w różnorodnych procesach rynkowych, zgodnie z ujęciem marketingowym. Punkt ciężkości położony jest na customer experience oraz user experience w mediach społecznościowych oraz customer care w Internecie.
Absolwenci studiów uzupełnią wiedzę i nabędą umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania narzędzi marketingowych na potrzeby kreowania doświadczeń klientów przekładających się na wartość rynkową i przynoszących wymierne i wieloaspektowe korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów.
Ważnym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego kreowania doświadczeń interesariuszy, w tym szczególnie klientów, powiązanych z działalnością gospodarczą zainteresowanego.

Inżynieria Jakości Oprogramowania

Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania współczesnych narzędzi, metod i procedur marketingowych tzw. marketingu 4.0 na potrzeby skutecznego zarządzania zróżnicowanymi obiektami rynkowymi, takimi jak firma, produkt, marka, organizacja, inna strategiczna jednostka biznesu. Zgodnie z najnowszym ujęciem działania marketingowe powinny być stymulowane są przez zaangażowanych klientów tzw. prosumentów, którzy łączą się w sieci. Dominuje marketing humanocentryczny wokół personifikowanych marek. Szczególnie ważne jest kreowanie doświadczeń interesariuszy przekładających się na wartość oraz budowanie długofalowych relacji. Najistotniejsza jest tendencja przenoszenia działań marketingowych do sieci Internet z akcentem na aktywność w  mediach społecznościowych. Dużą wagę odgrywają działania kontentowe i wielokanałowe. Ważny jest pomiar rezultatów i permanentne usprawnianie oraz dążenie do zrównoważonych praktyk biznesowych.

 

Mediacje

Mediacje

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora. Studia poruszają tematy takie jak: mediacja w sprawach cywilnych, karnych, nieletnich i rodzinnych – aspekty prawne, symulacje mediacji, psychologia społeczna, komunikacja werbalna i niewerbalna, negocjacje
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu – mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Szczególnie przydatne będą dla osób zatrudnionych na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach consultingowych, czy dużych przedsiębiorstwach. 

Menedżer Jakości

Menedżer jakości

Studia umożliwiają uzyskanie certyfikatów w module podstawowym: audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji oraz pełnomocnika ZSZ, a w module specjalistycznym: audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz systemów bezpieczeństwa żywności, a także pełnomocnika systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Współuczestniczy w kształceniu oraz wydaje certyfikaty wiodąca firma na rynku światowym – SGS.

Metody statystycznej analizy danych

Metody statystycznej analizy danych

Studia stanowią propozycję adresowaną do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu statystycznej i ekonometrycznej analizy danych. W szczególności, udział w studiach polecany jest osobom chcącym poznać ilościowe metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki przystępnej warsztatowej formule zajęć, absolwenci studiów nabywają cenne praktyczne umiejętności dające się wykorzystać w rozwiązywaniu realnych problemów w pracy zawodowej. Dodatkowym efektem ukończenia studiów będzie praktyczna znajomość współcześnie stosowanych narzędzi informatycznych pozwalających na samodzielne projektowanie oraz skuteczne prowadzenie specjalistycznych analiz statystycznych. W ramach udziału w programie EADTU 2018 opracowano szczegółowy raport dot. dobrych praktyk edukacyjnych realizowanych w ramach 8 uniwersyteckich programów edukacyjnych w 8 różnych krajach europejskich. Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu zostały opublikowane w postaci raportów dostępnych pod adresem:https://e-slp.eadtu.eu/outcomes

 

Menedżer Jakości

Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Studia są skierowane do właścicieli i osób zarządzających w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Zakres tematyczny studiów został dostosowany do najnowszych zmian na rynku powstałych na wskutek kryzysu wywołanego pandemią COVID19. Program studiów będzie realizowany w nowoczesnym i interdyscyplinarnym ujęciu cyklu wykładów wspieranych zajęciami praktycznymi, warsztatowymi oraz szkoleniami certyfikowanymi. Studia będą się odbywały w formie on-line. Studia te są odpowiedzią na pojawiające się problemy z funkcjonowaniem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach rynkowych. Aktualnie rynek jest trudno przewidywalny i wymaga zupełnie nowego podejścia do zarządzania.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania i obrotu nieruchomościami.Studia przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, kadry kierowniczej oraz specjalistów z tego zakresu pracujących w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Przedsiębiorczość technologiczna

Przedsiębiorczość technologiczna to unikalny program studiów dzięki któremu dowiesz się jak tworzyć start-up, spin-off i sprawnie zarządzać jego rozwojem. Masz szanse rozwinąć swoje kompetencja jako lider który umie wykorzystać siłę i energię małej organizacji do przekształcenia pomysłu w działający, dochodowy biznes. Duży nacisk kładziemy na aspekty praktyczne kształcenia, stąd pomysł na blok zajęć – Przedsiębiorczy LAB.

Rachunkowość

Rachunkowość

Słuchacze studiów podyplomowych z „Rachunkowości” zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej  w jednostkach  gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz ich analizy i oceny, a także wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej  w zarządzaniu jednostką gospodarczą.

zrnt

Rachunkowość międzynarodowa/ International Accounting

Studia mają na celu kształcenie profesjonalnych kadr w zakresie rachunkowości międzynarodowej, które dzięki znajomości branżowego słownictwa języka angielskiego są zdolne do efektywnego funkcjonowania w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym. W programie studiów przewidziany jest kurs „English for Accounting and Finance” realizowany przez British Council. W drugim semestrze całość zajęć jest prowadzona w języku angielskim.

zrnt

Rachunkowość zarządcza i controlling

Podtytuł „Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej” podkreśla, że studia w sposób kompleksowy przygotowują profesjonalne kadry wykorzystujące w praktyce biznesowe systemy informacyjne wspomagające zarządzanie organizacjami. Uzyskane kompetencje odpowiadają wymaganiom nowoczesnego controllingu i potwierdzają kwalifikacje e-Controllera 

Urzędnik administracji Unii Europejskiej – kariera w instytucjach unijnych

Urzędnik administracji Unii Europejskiej – kariera w instytucjach unijnych

 Program studiów jest kompleksowo opracowany by jednocześnie dostarczał dedykowanych umiejętności i wiedzy, niezbędnych przy ubieganiu się o zatrudnienie w strukturach Unii Europejskiej według najnowszych wymagań i standardów EPSO – przygotowanie do konkursów EPSO, oraz dostarczał szerokich kompetencji przydatnych dla osób wiążących swoje plany zawodowe z administracją publiczną, bądź z instytucjami międzynarodowymi.
Słuchacze nabędą praktyczne zrozumienie działania instytucji unijnych jak i powiązanych z nimi agencji, pozwalające na właściwe ukierunkowanie ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami i doświadczeniem kandydata. Słuchacze nabędą umiejętność posługiwania się euro-żargonem umożliwiającą szybka adaptację do wymagającej pracy urzędnika unijnego, oraz kompetencje konieczne do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku.
Dodatkowo poprzez ćwiczenia oparte o rzeczywiste materiały egzaminacyjne konkursów EPSO, uczestnicy będą mogli wytrenować nawyki pomocne w zdawaniu testów oraz umiejętnego uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych nie poddając się presji czasu czy stresu.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Program Studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z szeroko pojętej problematyki zamówień publicznych. Każdy blok tematyczny rozpoczyna wprowadzenie do przedmiotu oraz przekazanie zasad i logiki – sposobu myślenia prawnego, finansowego i zarządczego, tworząc podstawy dla złożonej wiedzy z dziedziny zamówień publicznych. Nadrzędną zasadą programu jest żywy, łączący teorię z praktyką przekaz wiedzy. Właściwie wyważone proporcje wykładów, których nieodłącznym elementem jest odwoływanie się do praktyki polskiej i doświadczeń Unii Europejskiej oraz ćwiczeń, dają gwarancję zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy.

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Studia dostarczają w sposób kompleksowy współczesną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Przygotowują profesjonalne kadry do pełnienia funkcji technika, inżyniera, audytora, pełnomocnika i menedżera ds. jakości (potwierdzone certyfikatami światowej jednostki certyfikującej TUV). Program obejmuje 16 przedmiotów m.in. z zakresu Audytu, Lean manufacturing, World Class Manufacturing , Metodyki Six Sigma prowadzonych przez praktyków w formie warsztatów w laboratorium komputerowym.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Studia gwarantują zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania nieruchomościami. Adresowane są do osób, które już administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, bądź też zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem

 Studia kierowane są m.in. do absolwentów studiów prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi. Studia przeznaczone są dla menedżerów personalnych, kierowników oraz pracowników działów personalnych, a także dla osób, które są zainteresowane zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Chcą zdobyć nową wiedzę z tego zakresu lub ją poszerzyć, nabyć nowe umiejętności lub je udoskonalić, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją

 Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Szczególne miejsce w kształceniu znalazły aspekty praktyczne oraz problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych. W nowatorski sposób przedstawione będę problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

zrnt

Zarządzanie projektami

Studia pozwalają słuchaczom rozwijać kompetencje niezbędne do kierowania zespołami projektowymi, a także zarządzania programami i portfelami projektów na poziomie zarządu organizacji. Program obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i opracyjnych instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z zastosowaniami róznych metodyk zarządzania projektami oraz systemami informatycznymi wspomagającymi ich wykorzystanie.

Zarządzanie przesiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć  niezbędną wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem (zagadnienia ekonomiczne, zarządzanie personelem, prawo gospodarcze, budowa strategii, jakość itp.). Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz praktycy współpracujący z Wydziałem Zarządzania.

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu ogólnie pojmowanego procesu zarządzania sprzedażą przy uwzględnieniu dziedzin takich jak prawo, finanse i badania operacyjne. Studia wzbogacają wiedzę z zakresu zarządzania funkcją handlową przedsiębiorstw oraz umożliwiają zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji poszukiwanych szczególnie w obszarze handlu i dystrybucji.

Zarządzanie systemami logistycznymi

Zarządzanie systemami logistycznymi

Studia podyplomowe „Zarządzanie systemami logistycznymi” mają na celu rozwijanie umiejętności managerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktykę przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń daje możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Studia przeznaczone są dla osób powiązanych lub zamierzających związać się profesjonalnie z szeroko pojętym uczestnictwem w organizacji i zarządzaniu infrastrukturą bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz ściśle powiązanymi z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa technicznego (systemy BMS, EMS, SKD, CCTV, SWWiN, DSO, FM). Studia wypełniały będą powstałą w ostatnich latach lukę edukacyjną, powstałą na skutek dynamicznego rozwoju technicznego w nowoczesnym budownictwie, a także rozwojem gospodarczym kraju (modernizacja i powstawanie nowych obiektów budowlanych o wysokich wymaganiach technologiczno–organizacyjnych w zakresie infrastruktury bezpieczeństwa technicznego i pożarowego).

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Zarządzanie transportem drogowym

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej realizację zadań stawianych przed osobami zajmującymi się zarządzaniem w przedsiębiorstwach transportowych zarówno z pozycji właściciela jak i osób pełniących funkcję dyrektora, kierownika czy specjalisty odpowiedzialnego za działalność transportową. Program studiów jest zgodny z załącznikiem I część I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., co umożliwia ubieganie się na podstawie dyplomu ukończenia tych studiów o zwolnienie z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy i osób, organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Każda organizacja jest unikatowa, każda wymaga diagnozy, analizy i zaprojektowania rozwiązania „szytego na miarę”. Studia Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa są odpowiedzią na zmiany w sposobie myślenia o rozwoju organizacji. Zgodnie z koncepcjami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, organizacje podejmują działania, mające na celu realizację wspólnych celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Rozwój poprzez wdrażanie zmian ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. W trakcie studiów kładziemy nacisk na aspekty praktyczne i działanie.

Aktualne szkolenia

Terminy szkoleń w roku akademickim 2018/2019

25-27 lutego
18-20 marca
8-10 kwietnia
20-22 maja

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001; ISO 19011

Czas trwania: 3 dni w godz. 16.00-21.00
Ilość godzin: 16

Koszt: studenci i pracownicy AGH – (cena nominalna: 460 zł) promocja: 369 zł,
pozostałe osoby – (cena nominalna: 850 zł) promocja: 800 zł

Ramowy program kursu

Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 (pełnomocnik)

Czas trwania: 3 dni w godz. 16.00-21.00
Ilość godzin: 18

Koszt: studenci i pracownicy AGH – (cena nominalna: 490 zł) promocja: 369 zł,
pozostałe osoby – (cena nominalna: 890 zł) promocja: 800 zł

Ramowy program kursu

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg. ISO/TS 16949 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz w produkcji części zamiennych

Czas trwania: 3 dni w godz. 16.00-21.00
Ilość godzin: 24

Koszt: studenci i pracownicy AGH – (cena nominalna: 600 zł) promocja: 500 zł,
pozostałe osoby – (cena nominalna: 1100 zł) promocja: 1000 zł

Ramowy program kursu

Audytor wewnętrzny i pełnomocnik systemu HCCP

Czas trwania: 3 dni w godz. 16.00-21.00
Ilość godzin: 18

Koszt: studenci i pracownicy AGH – (cena nominalna: 600 zł) promocja: 500 zł,
pozostałe osoby – (cena nominalna: 1100 zł) promocja: 1000 zł

Podstawy Lean Management

Czas trwania: 3 dni w godz. 16.00-20.00
Ilość godzin: 12

Koszt: studenci i pracownicy AGH – promocja: 600 zł,
pozostałe osoby – promocja: 900 zł

Ramowy program kursu

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Czas trwania: 3 dni w godz. 16.00-21.00
Ilość godzin: 18

Koszt: studenci i pracownicy AGH – (cena nominalna: 700 zł) promocja: 500 zł,
pozostałe osoby – (cena nominalna: 1300 zł) promocja: 1000 zł

Ramowy program kursu

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Katarzyna Książko

tel. 603-580-161, 12 617-43-01
e-mail:kksiazko@zarz.agh.edu.pl