Zaznacz stronę

Studia doktoranckie – informacja dla kandydatów

Zarządzanie

Prowadzą do uzyskania tytułu doktora w  dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Prowadzą do uzyskania tytułu doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Studia doktoranckie trwają cztery lata i są organizowane  w trybie pełnych lat akademickich (od października do czerwca).

Tryb realizacji studiów: stacjonarny / niestacjonarny

Na Wydziale Zarządzania w roku 2013 decyzją JM Rektora AGH utworzone zostały dwa kierunki studiów skierowane do teoretyków i praktyków zarządzania. Kształcenie na obu kierunkach prowadzone jest w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych umożliwiającym współpracę z szerokim gronem doktorantów.

Studia stacjonarne skierowane są do wyróżniających się absolwentów studiów II stopnia (dowolnego kierunku) chcących rozszerzyć posiadane kompetencje  na poziomie zaawansowanym oraz rozważających zatrudnienie w przyszłości na Wydziale Zarzadzania AGH lub innej jednostce akademickiej. Studentom kontynuującym kształcenie na III stopniu przysługują wszystkie świadczenia studenckie: zniżki komunikacyjne, opieka zdrowotna, akademiki oraz stypendia socjalne i naukowe.

Studia niestacjonarne przeznaczone są dla praktyków zarządzania – osób prowadzących aktualnie swoją karierę zawodową poza uczelnią i przygotowujących się do jej dynamicznego rozwoju w przyszłości.  Studia te są odpłatne i dzięki temu jest możliwość ich zorganizowania w trybie niekolidującym z pracą zawodową. Zajęcia rozplanowane są równomiernie co 2-3 weekendy roku akademickiego.

Studia doktoranckie z zakresu Zarządzania

Jednostka prowadząca studia: Wydział Zarządzania AGH
Poziom kształcenia: III stopień –  studia doktoranckie
Obszar wiedzy: nauki społeczne
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
Nadawany tytuł: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów) realizowane w układzie pełnych lat akademickich

Plan studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich obejmuje przedmioty obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. W całym toku studiów przewiduje się obciążenie doktorantów w łącznym wymiarze 32 ECTS. W pierwszych trzech latach studiów realizowane są przedmioty semestralne kończące się egzaminem. Dodatkowo w pierwszym roku studiów uczestnicy mogą dowolnie wybierać tematykę wykładów monograficznych i wskazać obieralne przedmioty specjalizujące. W całym cyklu studiów doktoranci są angażowani w procesy dydaktyczne i badania naukowe prowadzone w katedrach poprzez: proseminaria, seminaria oraz praktyki zawodowe. Plan studiów przewiduje realizację 20% godzin zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia stacjonarne i niestacjonarne różnią się wyłącznie zakresem praktyk dydaktycznych.

Doktoranci, którzy nie mają wykształcenia ekonomicznego są zobowiązani uzupełnić wymagane efekty kształcenia w pierwszym roku studiów poprzez zaliczenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu na II stopniu kształcenia wymiarze co najmniej 10 ECTS. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może zaliczyć przedmioty z tego zakresu na podstawie zajęć realizowanych na innych kierunkach studiów II stopnia lub specjalistycznych studiach podyplomowych.

Zasady zaliczania kolejnych semestrów i lat studiów

Warunkiem zaliczenia semestru studiów i otrzymania wpisu na kolejny jest:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbywających się w danym semestrze,
 • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obieralnych w wymaganym wymiarze.

Warunkiem wpisu na kolejny rok studiów są:

 • zaliczenie semestru zimowego i letniego,
 • uzyskanie od opiekuna naukowego pozytywnej oceny postępów w pracy badawczej,
 • uzyskanie od opiekuna naukowego pozytywnej oceny praktyki zawodowej.

Weryfikacja postępów w sferze samodzielnej pracy badawczej jest dokonywana systematycznie przez opiekuna naukowego w ramach oceny z Seminarium. Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga:

 • do końca I roku – ustalenia tematyki rozprawy doktorskiej i wyboru promotora,
 • do końca II roku – otworzenia przewodu doktorskiego,
 • w każdym roku studiów – alternatywnie jedno z wyszczególnionych: prezentacji wyników badań na otwartym seminarium naukowym, wygłoszenia referatu na konferencji naukowej, opublikowania co najmniej rozdziału w monografii naukowej, opublikowania artykułu w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie naukowym lub popularno-naukowym.

Uczestników studiów obowiązują szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów przewidziane w kalendarzu danego roku akademickiego.

Wysokość opłat za studia

Studia stacjonarne są bezpłatne. Opłata za studia niestacjonarne wynosi w pierwszych dwóch latach 4200 zł rocznie, a w kolejnych latach 2200 zł. Opłata ta obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie toku studiów, z wyłączeniem kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego i towarzyszących mu egzaminów.  Opłata za studia stacjonarne i niestacjonarne dla doktorantów zagranicznych wynosi równowartość 3000 Euro rocznie.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne: 15 osób
Studia niestacjonarne: 15 osób

Samodzielni pracownicy naukowi

Dr hab. inż., prof. nadzw. Bogusława BEK-GAIK

Dr hab. inż. Joanna DUDA

Dr hab., prof. nadzw. Piotr GÓRSKI

Prof. dr hab. Henryk GURGUL

Dr hab.inż., prof. nadzw. Natalia IWASZCZUK

Dr hab. inż., prof. nadzw. Alina KOZARKIEWICZ

Dr hab. inż., prof. nadzw. Mariusz KUDEŁKO

Dr hab., prof. nadzw. Joanna KULCZYCKA

Dr hab., prof. nadzw. Dagmara LEWICKA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Monika ŁADA

Dr hab. inż. Andrzej PALIŃSKI

Dr hab. Beata TARCZYDŁO

Studia doktoranckie z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Jednostka prowadząca studia: Wydział Zarządzania AGH
Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia, doktoranckie
Obszar wiedzy: nauki techniczne
Dziedzina nauki: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: inżynieria produkcji
Nadawany tytuł: doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji
Czas trwania studiów: 4 lata akademickie (8 semestrów)
Tryb realizacji studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Program studiów doktoranckich

Studia przygotowują do pracy dydaktycznej, naukowej i badawczo-rozwojowej, a także do pełnienia społecznej roli uczonego. Zapewniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, metodologii badań naukowych i dydaktyki akademickiej. Podczas studiów doktoranci angażowani są w procesy dydaktyczne i projekty naukowe prowadzone w katedrach Wydziału Zarządzania.

Program studiów doktoranckich odpowiada 43 punktom ECTS i obejmuje:
a) badania naukowe, za które nie są przyznawane punkty ECTS,
b) przedmioty podstawowe dla zarządzania i inżynierii produkcji na poziomie zaawansowanym, w wymiarze 12 punktów ECTS,
c) przedmioty specjalistyczne z zarządzania i inżynierii produkcji prezentujące najnowsze osiągnięcia nauki, w wymiarze 12 punktów ECTS,
d) seminarium, na którym rozważane będą metody badań naukowych oraz zagadnienia zarządzania i inżynierii produkcji, w wymiarze 4 punktów ECTS,
e) zarządzanie lub ekonomia, w ramach przygotowania do egzaminu doktorskiego, w wymiarze 2 punktów ECTS.
f) przedmioty zawodowe przygotowujące do prowadzenia badań naukowych, niezależnie od uprawianej dziedziny nauki, w wymiarze 7 punktów ECTS,
g) szkolenie dydaktyczne, na którym doktorant pozna metody i techniki prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych, w wymiarze 2 punktów ECTS,
h) praktyki dydaktyczne (zawodowe), w wymiarze 4 punktów ECTS.

Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora. Postępy badań naukowych doktoranta ocenia jego opiekun naukowy (promotor).

Listę przedmiotów fakultatywnych, zawodowych, podstawowych i specjalistycznych, przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Dokonany przez doktoranta wybór przedmiotów musi zatwierdzić jego opiekun naukowy.

Praktyki dydaktyczne (zawodowe) realizowane są przez doktoranta pod kierunkiem opiekuna naukowego. Na studiach stacjonarnych odbywają się w kolejnych latach w wymiarze 60, 60, 60 i 30 godzin, a na studiach niestacjonarnych w wymiarze 30 godzin.

Zasady zaliczania kolejnych semestrów i lat studiów

Warunkiem zaliczenia kolejnego roku studiów jest:

 1. uzyskanie pozytywnej oceny pracy naukowej od opiekuna naukowego, w tym przedstawienie wymaganych publikacji naukowych,
 2. otwarcie przewodu doktorskiego przed końcem drugiego roku studiów,
 3. zaliczenie przedmiotów obowiązkowych zgodnie z  planem studiów,
 4. zaliczenie przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS niemniejszej od podanej w planie studiów.
Wysokość opłat za studia

Studia stacjonarne są bezpłatne. Opłata za studia niestacjonarne wynosi w pierwszych dwóch latach 4200 zł rocznie, a w kolejnych 2200 zł. Opłata ta obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie toku studiów z wyłączeniem kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego i towarzyszących mu egzaminów. Opłata roczna dla obcokrajowców wynosić będzie równowartość 3000 euro.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne: 15 osób
Studia niestacjonarne: 15 osób

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż., prof. nadzw. Piotr ŁEBKOWSKI

Prof. dr hab. Jan BŁACHUT

Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy FELIKS

Dr hab. inż. Grzegorz GINDA

Dr hab. inż. Waldemar KACZMARCZYK

Dr hab. inż.,prof. nadzw. Marek KARKULA

Dr hab. inż., prof. nadzw. Jerzy MIKULIK

Prof. dr hab. inż. Oleksandr PETROV

Prof. dr hab. inż. Lubomyr PETRYSZYN

Dr hab. inż., prof. nadzw. Piotr SAŁUGA

Rekrutacja na studia

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie: 2018/2019

Składanie dokumentów do 14 września 2018 w pokoju 5, budynek Wydziału Zarządzania AGH (D14).
Szczegółowe informacje o harmonogramie kolokwiów kwalifikacyjnych zostaną przesłane kandydatom drogą mailową do dnia 17 września 2018.
Kolokwia kwalifikacyjne: 20-22 września 2018 Wydział Zarządzania, s. 107

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 25 września 2018 Wydział Zarządzania AGH

Spotkania informacyjne dla kandydatów

W środę 13 czerwca oraz w sobotę 23 czerwca, o godz. 10:00, w sali 3.2, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące studiów doktoranckich Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
W sobotę 23 czerwca, o godz. 13:00, w sali 107, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące studiów doktoranckich z zakresu Zarządzania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno studiami stacjonarnymi jak i niestacjonarnymi. Przedstawione zostaną cele i program studiów, oraz zasady rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz uzyskać na studiach II stopnia lub studiach jednolitych magisterskich ocenę co najmniej dobrą (4.0). Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywa się na podstawie rankingu kandydatów sporządzonego na według wartości wskaźnika K ustalonego na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz kolokwium kwalifikacyjnego.

K = 0.7 Oe  +  0.1 Ost   +  0.1 Oj   +  0.1 On

W trakcie kolokwium przeprowadzana jest rozmowa, która dotyczy kwalifikacji i  doświadczenia kandydata, wcześniejszych osiągnięć i zainteresowań naukowych oraz propozycji projektu badawczego. Ocena kandydatów jest dokonywana przez pięcioosobową wydziałową doktorancką komisję rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Zarządzania AGH.

Przebieg rekrutacji
Krok 1

Rejestracja w systemie elektronicznym AGH i wydruk dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia z zaznaczeniem wybranej formy studiów,
 • karta kwalifikacyjnej,
 • kwestionariusz osobowy.
Krok 2

Wypełnienie dokumentów wydziałowych (patrz sekcja dokumenty dla danej dyscypliny):

 • pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika nauki wraz z deklaracją kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry (lub rekomedacja tymczasowa kierownika studiów),
 • pisemny opis proponowanej pracy badawczej (max 5 stron).
Krok 3

(do 15 września) Złożenie dokumentów w wersji papierowej w dziekanacie studiów doktoranckich (p.5) wraz z:

 • życiorysem (CV),
 • odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • indeksem ukończonych studiów lub suplementem,
 • jednym podpisanym zdjęciem legitymacyjnym oraz wersją elektroniczną zdjęcia.
Krok 4

Udział w spotkaniu rekrutacyjnym (według przesłanego harmonogramu).

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydat na studia doktoranckie powinien złożyć w terminie określonym przez Dziekana następujące dokumenty.

W formie wydruku z systemu e-rekrutacja:

  • podanie o przyjęcie na studia z zaznaczeniem wybranej formy studiów,
  • kartę kwalifikacyjną,
  • kwestionariusz osobowy.

W formie wypełnionych formularzy:

 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki wraz z deklaracją kierownika katedry o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry,
 • pisemny opis proponowanej pracy badawczej (max 5 stron).

Pliki do pobrania:

Zarządzanie Inżynieria Produkcji
Rekomendacja wraz z deklaracją
Opis pracy
Rekomendacja wraz z deklaracją
Opis pracy

Dodatkowo:

 • życiorys (CV),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • indeks ukończonych studiów lub suplement,
 • jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne oraz wersja elektroniczna zdjęcia.

Kandydat na studia doktoranckie z zakresu Zarządzania i inżynierii produkcji powinien dodatkowo złożyć:

 • Certyfikat z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 lub deklarację przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego.
Studia doktoranckie z zakresu Zarządzania - szczegółowe zasady rekrutacji

Wskaźnik K jest ustalany i obliczany na podstawie:

Oe – ocena kolokwium kwalifikacyjnego wystawiona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Ost – ocena ze studiów, będąca oceną końcową umieszczoną na dyplomie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
Oj – ocena z języka angielskiego (egzamin C lub B2, ocena na dyplomie, w przypadku posiadania certyfikatu z języka na poziomie C lub B2)
On – ocena działalności w ruchu naukowym (praca w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, aktywność edukacyjna)

Składniki ocen

Oe

Ost

Oj

On

Kryteria oceny 61-70% (3,5) – 2 pkt
71-80% (4.0) – 3 pkt
81-90% (4.5) – 4 pkt
91-100%(5.0) – 5 pkt
4,0 – 2 pkt
4,5 – 3 pkt
5,0 – 4 pkt
Wyróżnienie 5 pkt
61-70% (3,5) – 2 pkt
71-80% (4.0) – 3 pkt
81-90% (4.5) – 4 pkt
91-100%(5.0) – 5 pkt
2-5 pkt
Studia doktoranckie z zakresu Zarządzania i inżynierii produkcji - szczegółowe zasady rekrutacji

Wskaźnik K jest ustalany i obliczany na podstawie:

Oe – liczba punktów z kolokwium kwalifikacyjnego, obejmującego sprawdzian pisemny z zarządzania i inżynierii produkcji, matematyki i rozmowę kwalifikacyjną,
Ost – liczba punktów za ocenę ze studiów, tzn. za ocenę na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
Oj – liczba punktów za ocenę z języka angielskiego na poziomie B2, certyfikat na poziomie C zapewnia maksymalną liczbę punktów,
On – liczba punktów z działalności w ruchu naukowym, tzn. za pracę w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe.

Składniki ocen

Oe

Ost

Oj

On

61-70% (3,5) – 2 pkt
71-80% (4,0) – 3 pkt
81-90% (4,5) – 4 pkt
91-100% (5,0) – 5 pkt

4,0 – 2 pkt
4,5 – 3 pkt
5,0 – 4 pkt
Wyróżnienie 5 pkt

61-70% (3,5) – 2 pkt
71-80% (4,0) – 3 pkt
81-90% (4,5) – 4 pkt
91-100% (5,0) – 5 pkt

2-5 pkt

Zakres wiadomości wymagany na kolokwium kwalifikacyjnym określa program studiów I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.

W pierwszej kolejności wszyscy kandydaci powinni znaleźć przyszłego opiekuna wśród pracowników samodzielnych Wydziału Zarządzania AGH, który może być promotorem prac doktorskich w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Kierownik studiów: dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

Wszystkich, którzy na bieżąco chcą otrzymywać informacje o rekrutacji,
prosimy o zgłoszenie na adres: sd.zip@zarz.agh.edu.pl

Dokumenty przyjmuje i udziela informacji na temat rekrutacji:

mgr Katarzyna Książko, tel. 603-580-161, 12 617-43-01
Wydział Zarządzania, pokój 5
sd.zarz@zarz.agh.edu.pl

W dniu 10.09.2018 DZIEKANAT NIECZYNNY