Zaznacz stronę

System zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania został zaprojektowany zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 2/2013 oraz  wytycznymi Rady Wydziału  z dnia 24.04.2014. Celem systemu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez współpracę władz dziekańskich, pracowników i studentów. Za  doskonalenie procesu kształcenia  odpowiadają dwa zespoły utworzone decyzjami Rady Wydziału: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, powołany w obecnym składzie uchwałą RW 96/11/2018 z 15 listopada 2018 oraz Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego,  powołany uchwałą RW 95/11/2016 z 17 listopada 2016.

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

Dr. inż. Krzysztof Posłuszny – przewodniczący
Dr. hab. inż. Ewa Beck-Krala – Zarządzanie
Dr inż. Anna Stronczek – Zarządzanie
Dr inż. Bartosz Gaweł – Informatyka i Ekonometria
Dr Jacek Wolak – Informatyka i Ekonometria
Dr hab. inż.  Jerzy Feliks – ZiP
Dr inż. Jacek Obrzud – ZiP
Dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk – kierownik studiów doktoranckich
Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH – kierownik studiów doktoranckich
Mgr inż. Monika Klaś – przedstawiciel doktorantów
Mgr Anna Kondak – przedstawiciel doktorantów
Pani Agnieszka Kuszlik
Pan Mikołaj Brzozowski – przedstawiciel studentów
Pani Urszula Kopacz – przedstawiciel studentów
Pani Monika Motyka – przedstawicielka studentów

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należą m.in.:

 • opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich efektów,
 • systematyczna weryfikacja aktualności informacji w systemie Syllabus,
 • prowadzenie akcji ankietowych dotyczących działalności dydaktycznej,
 • ustalanie zasad w zakresie oceniania studentów z uwzględnieniem konieczności publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów,
 • analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów o przebiegu studiów,
 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.

Skład Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego:

Dr hab. inż. Marek Karkula – przewodniczący
Dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH
Dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH
Dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
Dr inż. Marek Drożdż
Dr inż. Tomasz Wójtowicz
Pan Konrad Marszałek (powołany Uchwałą RW z 15.11.2018 r.)

Do zadań Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego należą m.in.

 • kontrola realizacji programów kształcenia, w szczególności weryfikacja zgodności treści zajęć z zawartością syllabusów,
 • ocena zgodności punktacji ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta,
 • ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
 • monitorowanie i przegląd infrastruktury,
 • identyfikacja nieprawidłowości i problemów utrudniających poprawną realizację procesu kształcenia.

Przedstawicielem Wydziału Zarządzania w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia jest dr inż. Krzysztof  Posłuszny.

Przedstawicielem Wydziału Zarządzania w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich jest dr inż. Marek Dudek, Prodziekan ds. Kształcenia.

Na wniosek WRSS WZ AGH, w ramach Zespołu ds. Jakości Kształcenia wyznaczeni zostali opiekunowie  poszczególnych kierunków studiów. Są nimi:

 • dla kierunku Zarządzanie – dr inż. Krzysztof Posłuszny (kposlusz@zarz.agh.edu.pl),
 • dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dr hab. inż. Jerzy Feliks (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
 • dla kierunku Informatyka i Ekonometria dr Jacek Wolak (jwolak@agh.edu.pl).

Do opiekunów można zwracać się z problemami i sugestiami dotyczącymi  jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania.

 Ankiety oceny pracowników przez studentów

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia prowadzi regularne badania ankietowe  dotyczące oceny prowadzących zajęcia przez studentów. W roku akademickim 2017/18 przeprowadzono około 2 tysięcy ankiet na 77 modułach zajęć. W roku akademickim 2016/17 przeprowadzono około 4 tysięcy ankiet na 139 modułach zajęć.  Ankietami objęto około 90% pracowników.  U osób z niskimi ocenami przeprowadzane są hospitacje i dodatkowe ankiety mające na celu poprawę jakości kształcenia.  Średnie wyniki dla wszystkich pytań ankietowych przedstawiają rysunki.

Raport samooceny Wydziału Zarządzania AGH

W ramach Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia AGH wydział jest zobowiązany do przygotowania i publikowania corocznego raportu samooceny. Raport zawiera charakterystykę działalności wydziału w danym roku akademickim, w tym systemu zapewnienia jakości kształcenia. W oparciu o raporty samooceny wszystkich wydziałów opracowywany jest coroczny raport dotyczący jakości kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Raporty samooceny Wydziału Zarządzania za rok akademicki 2017/18 i 2016/17 dostępne są w plikach PDF.