Zaznacz stronę

Dziekanat studiów stacjonarnych

Systemy obsługi studiów

e-Rekrutacja
e-Rekrutacja
e-learning
Syllabus
Syllabus
Syllabus
poczta przez www

PARKING

Teren przed Wydziałem Zarządzania znajduje się obecnie w strefie płatnego parkowania . Istnieje możliwość wykupienia dostępu do parkingu za budynkiem Wydziału wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych.

Regulamin parkingu znajduje się pod linkiem :

https://english.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/inne/wjazd_teren_agh/2020/Regulamin_korzystania_z_systemu_kontroli_wjazdu_na_teren_AGH_2020_08.pdf

Link do sytemu kontroli wjazdu na teren AGH, gdzie można pobrać odpowiednie dokumenty:

https://english.agh.edu.pl/wjazdy/

 

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Centrum Kart Elektronicznych AGH.  zlokalizowanym w paw. C-1, pok. 322B (III piętro, klatka przy wejściu do C-1).
Warunkiem przedłużenia legitymacji jest uzyskanie wpisu na kolejny semestr.
Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie: http://english.cp.agh.edu.pl/

ADAPTER – program dla studentów pierwszego roku

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są pod adresem:
https://english.adapter.agh.edu.pl/

Dyżury psychologów w ramach programu ADAPTER

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem epidemicznym uprzejmie informujemy, że w ramach programu ADAPTER uruchomiono dyżury psychologiczne dla studentów, którzy zgłaszają problemy zdrowia psychicznego związane z przedłużającym się stanem epidemicznym, a zwłaszcza odosobnieniem, izolacją, uzależnieniami, itp.

Konsultacje są bezpłatne i mogą z nich skorzystać studenci AGH po okazaniu legitymacji studenckiej.

UWAGA!
Na stronie https://english.cok.agh.edu.pl/dzial-organizacji-studiow/ksztalcenie-wazne-informacje/dla-studentow/ umieszczane są ważne informacje dla studentów związane z zawieszeniem zajęć na AGH oraz funkcjonowaniem Uczelni.

Kalendarium

Programy wymiany

Student pragnący wyjechać w ramach programów wymiany powinien złożyć podanie o przyznanie Indywidualnej organizacji studiów (IOS) na okres wyznaczony przez Dziekana.

Procedura wyjazdowa Erasmus na Wydziale Zarządzania (2018_06_04)

ERASMUS WZ - krok po kroku

Indywidualna_organizacja_studiów_podanie

Erasmus

Erasmus+

Od 1. stycznia 2014 roku w naszej AGH ruszył program Erasmus+ – nowy  program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Informacje o programie >>

Most

MOST

Program „MOST” to program mobilnośœci studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu dziewięciu polskich Uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 10 tysięcy osób.

Więcej informacji na stronie: english.most.amu.edu.pl

Regulamin (pdf)

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania (u koordynatora programu MOST, pokój 112, pawilon C-1) – w odpowiednim terminie:

 • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja

 • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Wszelkie zmiany do Porozumieniu o programie zajęć muszę być wprowadzanie poprzez wypełnienie Aneksu do Porozumienia.

KROK 12 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Wykazu zaliczeń uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 13 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.

KROK 14 – Po powrocie z Programu przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego Wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/20 trwa od 15 kwietnia br do 15 maja a na semestr letni od 31 października do 30 listopada

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK MOST  (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST), która znajduje się na stronie english.most.uka.uw.edu.pl

Z oferty programu można wybrać maksymalnie cztery kierunki (doktoranci – jeden)

Rekrutacja opisana jest szczegółowo pod linkiem MOST KROK PO KROKU

 

 

 

Kontakt

Koordynator programu MOST na Wydziale Zarządzania AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pok 122, I piętro,

tel. 12- 617-42-93

kklimkie@zarz.agh.edu.pl

 

Uczelniany koordynator programu MOST

mgr Małgorzata Bartyś

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

MOSTECH

Szczegółowe informacje na temat programu MOSTECH znajdują się na stronie:

http://english.kaut.agh.edu.pl/mostech/

Uchwała Senatu

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

 

Praktyki

Komunikaty
Informacje dotyczące praktyk dyplomowych umieszczone są na stronie: english.praktyki.zarz.agh.edu.pl

Obrony prac dyplomowych

Dokumenty do pobrania

ZGŁASZANIE TEMATU PRACY, PROMOTORA, WNIOSKI O ZMIANĘ TEMATU PRACY, RECENZENTA LUB PROMOTORA
W TRYBIE ZDALNYM

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i koniecznością przekazywania dokumentów zdalnie proszę o zgłaszanie tematów prac dyplomowych oraz składania wniosków o zmianę tematu, promotora i recenzenta następującym trybem:

1.Student po wypełnieniu i podpisaniu wniosku przekazuje skan droga mailową do Promotora.

2.Promotor po zaakceptowaniu tematu lub zmiany (może być podpis na wniosku i skan lub akceptacja w treści maila) przekierowuje mail do Kierownika Katedry.

3.Kierownik Katedry po zaakceptowaniu (może być podpis na wniosku i skan lub akceptacja w treści maila) przekierowuje mail do Zespołu Obsługi Kształcenia na adres  hmista@zarz.agh.edu.pl.

Bardzo proszę przekierowywać mail, aby widoczna była pełna ścieżka i wszystkie decyzje.

Lista promotorów upoważnionych do kierowania pracami dyplomowymi – wybór sem. letni 2019-20

Lista promotorów upoważnionych do kierowania pracami dyplomowymi – wybór sem. letni 2020-2021

Dyplomowanie 1 stopień – procedura, zasady

Dyplomowanie 2 stopień – procedura, zasady

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 2 stopień

 

PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM

Druki do pobrania (aktualizacja 22.01.2021 r.)

WYTYCZNE załącznik oświadczenie studenta

WYTYCZNE w sprawie procesu dyplomowania

Wykaz dokumentów do rejestracji pracy dyplomowej akt. 10.02.2021 stacj

UWAGA
W module Wirtualna Uczelnia uruchomiona jest obsługa prac dyplomowych w formie elektronicznej (instrukcja znajduje się w module).

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne
Opłaty za usługi edukacyjne w r. ak. 2019/20

Regulowane są Uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za świadczenia usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (teksty dokumentów zamieszczone są w plikach do pobrania, pod Regulaminy i Zarządzenia).

Student studiów stacjonarnych ma obowiązek wnosić opłaty za:

 1. Powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (powtarzanie przedmiotu)
 1. Korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
 1. Stawka za powtarzanie zajęć:
 • dla studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2017/18 i później – 10 zł za każdą godzinę przedmiotu na Wydziale Zarządzania
 • dla studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2016/17  – 7 zł za każdą  godzinę przedmiotu na Wydziale Zarządzania

Studenci drugiego, trzeciego i czwartego roku w r. ak. 2019/20 wpłaty dokonują na konto:

Wydział Zarządzania AGH
Numer konta:   46 1240 2294 1111 0010 7135 0456

Dowody wpłat winny zawierać następujące dane: numer rachunku bankowego, wysokość wpłacanej kwoty

Termin dokonywania wpłat:
za przedmioty powtarzane w semestrze zimowym: 15 październik
za przedmioty powtarzane w semestrze letnim: 15 marzec

W opisie:
imię i nazwisko studenta, numer albumu, semestr, rodzaj studiów (np. inżynierskie, licencjackie, magisterskie)

UWAGA
Studenci pierwszego roku w r.ak.2019/20 będą mieli podane indywidualne konta w Systemie USOS. Sposób logowania do Systemu podany będzie na koncie rekrutacyjnym we wrześniu.

Obsługa administracyjna studentów

Zespół Obsługi Studentów – studia stacjonarne

mgr Marta Wójs – stanowisko nr 1

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.:12 617 39 51, 12 617 42 25
e-mail
: mwawszcz@zarz.agh.edu.pl

kierunek Informatyka i Ekonometria – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studenci obcokrajowcy

mgr Iwona Porzucek – stanowisko nr 2

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.:12 617 41 19, 12 617 42 25
e-mail:
iporzuce@zarz.agh.edu.pl

kierunek Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

mgr Edyta Próchniewicz – stanowisko nr 3

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.:12 617 43 46, 12 617 42 25
e-mail:
e.prochniewicz@zarz.agh.edu.pl

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

inż. Joanna Gola

Pawilon D-14, parter, pokój nr 3
tel. +48 12 617 42 03
e-mail: jgola@zarz.agh.edu.pl
kierunek Zarządzanie – studia drugiego stopnia – podwójne dyplomowanie

Dział Kształcenia

Agnieszka Kuszlik – stanowisko nr 1, pokój nr 6

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 43 07, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: akuszlik@zarz.agh.edu.pl

 

Halina Początek –  pokój nr 6

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 4307, +48 12 617 31 62
e-mail: hmista@zarz.agh.edu.pl

zgłaszanie tematów prac dyplomowych, indywidualizacja studiów (IOS), przeniesienia efektów kształcenia, reaktywacje, przeniesienia, urlopy, programy wymiany studenckiej, uznawanie efektów uczenia się (EUS)

Godziny przyjęć w dziekanacie (pok. 4):

 

W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów . Dyżury stacjonarne w dziekanacie zostają zawieszone do odwołania. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu telefonicznym kontakt osobisty.

 

Godziny przyjęć w dziale kształcenia (pok.6):

Dział Kształcenia będzie pracował zdalnie (do odwołania), w związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Kuszlik akuszlik@zarz.agh.edu.pl, tel. 12 617 43 07

Halina Początek hmista@zarz.agh.edu.pl, tel. 12 617 4307 12 617 31 62

Wnioski i podania przyjmowane będą tylko z adresów, które znajdują się w domenie AGH.

Godziny przyjęć w czasie tradycyjnej pracy (czasowo odwołane):
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 09:00-12:00
Środa: 12:00-15:00
Czwartek: 09:00-12:00
Piątek: 13:00-15:00

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr hab. inż. Jerzy Feliks,
prof. uczelni

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6a prd.ksztal@zarz.agh.edu.pl

Dyżury odbywać się będą w formie zdalnej – szczegóły poniżej 

Dyżur dla studentów w formie tradycyjnej (odwołany):
piątek 14.30 – 15.30

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Dziale Kształcenia

Zakres realizowanych zadań

indywidualizacja studiów (reaktywacje, przeniesienia), jakość kształcenia, mobilność studentów (programy wymiany), specjalności, uznawanie efektów kształcenia, uznawanie efektów uczenia się

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Antoni Korcyl
Pawilon D-14, parter, pokój nr 4a
prd.stud@zarz.agh.edu.pl

Dyżury odbywać się będą w formie zdalnej – szczegóły poniżej

Dyżur dla studentów w formie tradycyjnej (odwołany):
piątek 15.00 – 16.00


Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Dziekanacie

Zakres realizowanych zadań

egzaminy (dyplomowe, komisyjne), obrony, płatności, pomoc materialna (stypendia, akademiki), praktyki, rozliczenia dydaktyki, umowy

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczenia semestru letniego zostają wznowione  dyżury Prodziekana ds. Studenckich oraz Prodziekana ds. Kształcenia. Spotkania odbywać się będą zdalnie za pomocą programu MC Teams.

Aby spotkać się z Prodziekanem należy wysłać mail z krótkim opisem sprawy, który pozwoli na podjęcie decyzji czy spotkanie jest konieczne oraz ustalić termin i godzinę (w godzinach dyżuru).

Po ustaleniu terminu i godziny spotkania zainteresowanemu studentowi zostanie przesłany link, za pomocą którego będzie można uczestniczyć w spotkaniu.

 

Godziny przyjęć w Dziale Stypendiów:

Poniedziałek: nieczynne - dzień  wewnętrzny
Wtorek: 8:00 – 11:00
Środa: 12:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 11:00
Piątek: 12:00 – 15:00 - studenci stacjonarni
Piątek dydaktyczny (w terminach zjazdów): 13:00 - 17:00 - studenci niestacjonarni

Dział Stypendiów Pawilon D-14

ul. Gramatyka 10,

30-067 Kraków
parter, pokój nr 3

mgr Ewelina Madej
Studenci stacjonarni I stopnia 2-4 rok oraz  wszyscy studenci stacjonarni II stopnia

e-mail: emadej@zarz.agh.edu.pl

tel: +48 12 617 43 02

tel. +48 12 617 43 02
inż. Joanna Gola
Studenci stacjonarni I stopnia 1 roku oraz wszyscy studenci niestacjonarni
e-mail: jgola@zarz.agh.edu.pl tel.

tel: +48 12 617 42 03

W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów.Dyżury zostają zawieszone do odwołania.W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych, a jedynie w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu telefonicznym kontakt osobisty.

Stawki stypendialne na rok akademicki 2020/2021

Świadczenia w semestrze letnim_2020/2021

 

Informacje dotyczące stypendium Rektora na 1 semestrze II-go stopnia na kierunku ZiIP:

Stypendium Rektora ZiIP- LATO  - lista osób, którym przyznano stypendium

Stypendium Rektora-semestr letni ZiIP

minimalne średnie

Komunikaty

Lista studentów, którzy otrzymują stypendia Rektora za średnią ocen, sportowe i naukowe

Świadczenia w semestrze letnim_2020/2021

Stawki stypendialne na rok akademicki  2020/2021

 

 

Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2020/2021

Kandydatów na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej Uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2020/2021 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.W roku akademickim 2020/21 wnioski o świadczenia należy dostarczyć do Uczelni za pomocą poczty tradycyjnej.Szczegółowe dane kontaktowe oraz adresy, na które należy nadsyłać wnioski znajdują się pod adresem:https://english.dss.agh.edu.pl/kontakt/

2. Wnioski o stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych należy wysłać na adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału AGH, na który kandydat dokonał wpisu, natomiast w przypadku stypendium rektora dla I roku (olimpijczycy i medaliści w sporcie) z dopiskiem Dział Spraw Studenckich.

3.Termin składania wniosków o świadczenia dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów I stopnia w AGH to 7 października 2020 roku (środa)liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej(data stempla pocztowego).

4.Wnioski należy wygenerować poprzez system USOSweb, wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną.

5.Ze względu na wymogi formalne zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

6.W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Uwaga! Konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania, ZUS oraz innych instytucjach w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata.

7.Szczegółowy wykaz dokumentów załączników wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne jest dostępny pod adresem: https://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

8.W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku oraz skompletowaniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem dziekanatu Wydziału AGH, na który kandydat dokonał wpisu.Kontakty do poszczególnych pracowników Wydziałów zajmujących się świadczeniami dla studentów znajdują się tutaj: https://english.dss.agh.edu.pl/kontakt/

9.W przypadku konieczności kontaktu, np. z powodu uzupełnienia braków formalnych we wniosku, należy telefonicznie lub mailowo umówić z pracownikiem dziekanatu formę dostarczenia brakującego dokumentu.

10.Przypominamy, że konto bankowe podane we wniosku posłuży do wypłaty stypendium przez okres przyznania świadczenia, dlatego prosimy o przemyślenie tej kwestii. Nie zaleca się podawania numeru konta bankowego rodziców.

11.Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://english.dss.agh.edu.pl/

Zespół Działu Spraw Studenckich

 

 

Dochód z gospodarstwa za 2019 rok

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Stypendia socjalne

Uprzejmie informujemy, że wykaz dokumentów do wniosku o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie:

http://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

 

Dochód z gospodarstwa 2018 rok

 

Ogólne informacje o stypendiach

Studenci stacjonarni i niestacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2010/2021 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia lub USOS. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów stacjonarnych jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (jeśli student nie składał do tej pory wniosku o pomoc materialną) lub złożyć wniosek korygujący (w sytuacji utraty i nabycia dochodu oraz wcześniejszego złożenia wniosku) przedkładając aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną.

 

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/20

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego:

Przedziały dochodowe
w zł /os.
0-150 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1051,70
Kwota stypendium (zł)  1000    850    700     550    400     300        250

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł

Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w paragrafie 15 Regulaminu ŚPM

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla studentów znajdują się na stronie:

 https://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/

Ogóle informacje:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS).  Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. orzeczenie ZUS). Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a czerwcem, powinien złożyć w Dziale Stypendiów wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres całego roku akademickiego lub do daty ważności orzeczenia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest studentowi aktualnie kontynuującemu naukę albo korzystającemu z urlopu.

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
 1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Informatyczny system obsługi dydaktyki generuje wykaz najlepszych studentów dla każdego z kierunków kształcenia na Wydziale spośród wszystkich studentów, którzy w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów obowiązujących w poprzednim roku akademickim ze średnią ocen co najmniej 4,0.

 2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za
  osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych, osiągnęli sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym.
 3. Stypendia Rektora za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym są przyznawane studentom AGH którzy  uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. 

 4. Stypendia Rektora za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy w sferze kultury, sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

  Więcej informacji na stronie:

  https://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora/

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Student posiadający wybitne osiągnięcia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może wystąpić o przyznanie stypendium Ministra. W tym celu należy w terminie do 1 października zgłosić swoją kandydaturę wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia. Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału, po uzyskaniu której Rektor występuje do właściwego Ministra z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

Zapomogi losowe

Zapomoga losowa może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonych wraz z wnioskiem (wg załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu) dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.) lub pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Student może otrzymać zapomogę losową nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.
Wnioski o przyznanie zapomóg wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy składać do 20stego dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie:

http://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Numer konta

Akademiki


Wszyscy studenci AGH zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na dany rok akademicki  składają wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności dokumentowania dochodu, drukowania wniosku z systemu, składania wniosku i dokumentów w Dziale Stypendiów.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozdziału miejsc, zostaną opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/.

Kredyty studenckie

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są na stronie:

http://english.dss.agh.edu.pl/kredyty-studenckie/

Ubezpieczenia NNW

Informacje dotyczące ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dostępne są na stronie:

http://english.dss.agh.edu.pl/ubezpieczenia/

Świadczenia dla cudzoziemców

Informacje o świadczeniach dla cudzoziemców znajdują się na stronie:

http://english.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-cudzoziemcow/