Zaznacz stronę

Dziekanat studiów doktoranckich

Systemy obsługi studiów

e-Rekrutacja
e-Rekrutacja
e-learning
Syllabus
Syllabus
Syllabus
poczta przez www

Kalendarium

Najważniejsze terminy

WRZESIEŃ

 • do 15 – ostateczny termin: złożenia karty zaliczenia praktyki dydaktycznej, złożenie oceny pracy naukowej doktoranta
 • do 25 – złożenie indeksów za semestr letni
 • do 30 – ostateczny termin: złożenie wniosków na stypendium projakościowe, wybranie opiekuna naukowego na I roku, otwarcie przewodu doktorskiego na II roku, wniesienie opłaty za kolejny semestr studiów

PAŹDZIERNIK

 • do 3 (data ruchoma) – składanie wniosków na stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów

LUTY

 • do 15 – wniesienie opłaty za kolejny semestr studiów, złożenie indeksów za semestr zimowy

KWIECIEŃ

 • zgodnie z komunikatem – przydział miejsc w domach studenckich

MAJ, CZERWIEC

 • według harmonogramu – otwarte seminaria naukowe

Organizacja dydaktyki

Komplet informacji dotyczących organizacji studiów doktoranckich dostępny jest w kursach poszczególnych roczników umieszczonych na platformie e-learning. Dostępne tam są m.in. harmonogramy zajęć, formularz dokumentów oraz linki do najważniejszych regulacji prawnych oraz regulaminów wewnętrznych.

Rozkłady zajęć pracowników
Konsultacje pracowników
Sprawdź terminy konsultacji pracowników naukowo-dydaktycznych obowiązujące w tym semestrze.
Konsultacje pracowników WZ- semestr letni 2015-16
Przedmioty obieralne
Zapisy na przedmioty obieralne odbywają się na początku danego semestru. Szczegółowe informacje o terminach zapisów doktoranci otrzymują drogą mailową.

Pomoc materialna, stypendia i akademiki

Informacja o pomocy materialnej 2017-2018

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Regulamin
Wytyczne przyznawania stypendium
Zasady przyznawania stypendium
Wniosek

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku stacjonarnych studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, tj. średnią ze studiów powyżej 4,75.

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach stacjonarnych studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów doktoranckich, tzn. uzyskał nie mniej niż 8 pkt. na podstawie kryteriów określonych w ust. 6 regulaminu.

Regulamin
Wniosek dla doktorantów I roku
Wniosek dla doktorantów od II roku

O przyznanie stypendium może ubiegać się uczestnik studiów doktoranckich, odbywanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, o ile posiada dziecko, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyło 6 lat. Na każde dziecko stypendium można otrzymać tylko jeden raz. Stypendium przysługuje doktorantom do 30 roku życia.

Zasady jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka
Wniosek

Akademiki

Doktoranci mieszkający w domach studenckich, starający się ponownie o przydział miejsca, pobierają wnioski we właściwych obiektach lub ze strony http://english.ms.agh.edu.pl/docs/wniosek_rkm.pdf i po wypełnieniu składają je w administracji domu studenckiego. Niezłożenie wniosku przez osoby zamieszkujące w domach studenckich będzie traktowane jako rezygnacja ze starań o zakwaterowanie w nowym roku akademickim.

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami przydziału miejsc (§ 2, 3 i 4 Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH) należy wyjaśnić swoją sytuację materialną, rodzinną, mieszkaniową, itp. – uzasadniającą starania o zakwaterowanie w domu studenckim (dotyczy zarówno osób starających się o miejsce po raz pierwszy, jak również dotychczasowych mieszkańców, szczególnie zakwaterowanych powyżej 10 lat, zajmujących podwójne miejsca lub zameldowanych na pobyt stały w Krakowie).

Programy wymiany

Student pragnący wyjechać w ramach programów wymiany powinien złożyć podanie o przyznanie Indywidualnej organizacji studiów (IOS) na okres wyznaczony przez Dziekana.

Procedura wyjazdowa Erasmus na Wydziale Zarządzania (2018_06_04)

ERASMUS WZ - krok po kroku

Indywidualna_organizacja_studiów_podanie

Erasmus

Erasmus+

Od 1. stycznia 2014 roku w naszej AGH ruszył program Erasmus+ – nowy  program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Informacje o programie >>

Most

MOST

Program „MOST” to program mobilnośœci studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu dziewięciu polskich Uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 10 tysięcy osób.

Więcej informacji na stronie: english.most.amu.edu.pl

Regulamin (pdf)

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania (u koordynatora programu MOST, pokój 112, pawilon C-1) – w odpowiednim terminie:

 • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja

 • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Wszelkie zmiany do Porozumieniu o programie zajęć muszę być wprowadzanie poprzez wypełnienie Aneksu do Porozumienia.

KROK 12 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Wykazu zaliczeń uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 13 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.

KROK 14 – Po powrocie z Programu przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego Wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/20 trwa od 15 kwietnia br do 15 maja a na semestr letni od 31 października do 30 listopada

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK MOST  (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST), która znajduje się na stronie english.most.uka.uw.edu.pl

Z oferty programu można wybrać maksymalnie cztery kierunki (doktoranci – jeden)

Rekrutacja opisana jest szczegółowo pod linkiem MOST KROK PO KROKU

 

 

 

Kontakt

Koordynator programu MOST na Wydziale Zarządzania AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pok 122, I piętro,

tel. 12- 617-42-93

kklimkie@zarz.agh.edu.pl

 

Uczelniany koordynator programu MOST

mgr Małgorzata Bartyś

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

MOSTECH

Szczegółowe informacje na temat programu MOSTECH znajdują się na stronie:

http://english.kaut.agh.edu.pl/mostech/

Uchwała Senatu

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

 

Działalność naukowa

Integralnym elementem studiów doktoranckich jest praca naukowa prowadzona przez doktoranta pod nadzorem opiekuna naukowego – przyszłego promotora rozprawy doktorskiej. Doktorant ma obowiązek co roku aktywnie prezentować wyniki swoich badań w formie wystąpień na konferencjach naukowych lub publikacji. Do otwarcia przewodu doktorskiego wymagana jest minimum jedna przyjęta do druku publikacja w czasopiśmie naukowym z listy B.

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne

4200 zł/rok* – opłata za studia w I i II roku studiów
2200 zł/rok* – opłata za studia w III i IV roku studiów
17 zł – opłata za legitymację
* możliwość wpłaty semestralnej

Nr konta do wpłat:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. O/Kraków ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków
nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Dla studiów niestacjonarnych
z dopiskiem 720 200 95000 „SD Zarządzanie/ZIP*” + imię i nazwisko

Dla studiów stacjonarnych
z dopiskiem 720 200 90000 „SD Zarządzanie/ZIP*” + imię i nazwisko

* wpisać odpowiednią dyscyplinę naukową, wybraną w procesie rekrutacji

Fee for the PhD: 1500 Euro/semester
Bank account number: 49 1240 4722 1978 0000 4859 8327
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL49 1240 4722 1978 0000 4859 8327
Bank address: Bank Pekao SA o/Kraków, ul. Pijarska 1, 31-015 Krakow, Poland
Name of account owner in English: AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
Name of account owner in Polish: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska
Bank transfer title: 7202009500 – Wydzial Zarzadzania – Phd – Your name and surname

Linki i dokumenty do pobrania

http://english.agh.edu.pl/doktoranci

Obsługa administracyjna Dziekanatu

Katarzyna Książko

mgr Katarzyna Książko

tel. 603-580-161, 12 617-43-01
sd.zarz@zarz.agh.edu.pl
sd.zip@zarz.agh.edu.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu:  wtorek-piątek 8.00-15.00

Kierownicy studiów doktoranckich

Nauki o zarządzaniu

Iwaszczuk

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
niwaszcz@zarz.agh.edu.pl

Inżynieria Produkcji

dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk
waldek@agh.edu.pl
www